V0 là gì trong tiếng Anh

v0 la gi trong tieng anh 25859f883f22fe1f2c7f8eb2ade320c4Trước khi viết công thức những thì tất cả chúng ta phải nắm được những quy tắc sau :

Quy tắc 1 : Một động từ bất kì trong tiếng Anh sẽ có 5 cột như sau (mục đích chia nó thành 5 cột là để dùng cho các thì và các dạng khác nhau)

VoTo VV1V2V3VoTo VV1V2V3

Cột thứ nhất : V0 (là khi động từ mới sinh ra nó đã như vậy chưa có thêm bớt gì cả người ta gọi nó là động từ nguyên mẫu-dùng cho các thì tương lai)

Bạn đang đọc: V0 là gì trong tiếng Anh

Cột thứ 2 : to Vo hay người ta hay gọi tắt là to V ( là cột thứ nhất thêm to vào trước người ta gọi nó là động từ nguyên mẫu có to-dùng cho chia dạng ở những bài sau )Cột thứ 3 : V1 ( không hề suy ra được từ những cột trước do đó ta phải ghi nhớ chứ không hề suy luận dùng cho những thì hiện tại )Cột thứ 4 : V2 / ed ( dùng cho những thì quá khứ ; có hai trường hợp nếu động từ này có trong bảng động từ bất quy tắc thì ta lấy cột thứ 2 trong bảng động từ bất quy tắc làm V2 còn nếu nó không có trong bảng động từ bất quy tắc thì ta thêm ed đó là nguyên do tại sao tất cả chúng ta gọi nó là V2 / ed )Cột thứ 5 : V3 / ed ( dùng cho những thì hoàn thành xong ; có hai trường hợp nếu động từ này có trong bảng động từ bất quy tắc thì ta lấy cột thứ 3 trong bảng động từ bất quy tắc làm V3 còn nếu nó không có trong bảng động từ bất quy tắc thì ta thêm ed đó là nguyên do tại sao tất cả chúng ta gọi nó là V3 / ed ) .Ta lấy ví dụ 5 giá trị của những động từ sau :Vo (nguyên mẫu)To V (nguyên mẫu có to)V1 (thì hiện tại)V2/ed (thì quá khứ)V3/ed (các thì hoàn thành)ToTo beAm Is AreWas WereBeenHaveTo haveHave HasHadHad

Vo (nguyên mẫu)To V (nguyên mẫu có to)V1 (thì hiện tại)V2/ed (thì quá khứ)V3/ed (các thì hoàn thành)ToTo beAm Is AreWas WereBeenHaveTo haveHave HasHadHad

Quy tắc 2 : những thì hiện tại tất cả chúng ta dùng V1 .Quy tắc 3 : những thì quá khứ tất cả chúng ta dùng V2 / .Quy tắc 4 : những thì tương lai phải có hai điều kiện kèm theo : WILL + Vo .Quy tắc 5 : những thì tiếp nối phải có hai điều kiện kèm theo : TO BE + V-ing .Quy tắc 6 : những thì triển khai xong phải có hai điều kiện kèm theo : have, has, had + V3 / ed .Từ đó ta hoàn toàn có thể viết công thức của những thì như sau : ( xem diễn giải tại video )QÚA KHỨHIỆN TẠITƯƠNG LAIQÚA KHỨ ĐƠN: S + V2/ed + OHIỆN TẠI ĐƠN: S + V1 (s/es) + OTƯƠNG LAI ĐƠN: S + will + Vo + OQÚA KHỨ TIẾP DIỄN: S + was / were + V-ing + OHIỆN TẠI TIẾP DIỄN: S + am / is / are + V-ing+OTƯƠNG LAI TIẾP DIỄN: S + will + be + V-ing + OQÚA KHỨ HOÀN THÀNH: S + had + V3/ed + OHIỆN TẠI HOÀN THÀNH: S + have / has + V3/ed + OTƯƠNG LAI HOÀN THÀNH : S + will + have + V3/ed + OQUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN: S + had + been + V-ing + OHIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN: S + have / has + been + V-ing + OTƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN: S + will + have + been + V-ing + O

S + V2/ed + OS + V1 (s/es) + OS + will + Vo + OS + was / were + V-ing + OS + am / is / are + V-ing+OS + will + be + V-ing + OS + had + V3/ed + OS + have / has + V3/ed + OS + will + have + V3/ed + OS + had + been + V-ing + OS + have / has + been + V-ing + OS + will + have + been + V-ing + O

Xem video chi tiết cụ thể mẹo nhớ công thức những thì trong tiếng AnhTham khảo : khóa ngữ pháp never learn English grammar againv0 la gi trong tieng anh c20e50992cc123a41a2670218b1233b0

Bài viết liên quan